Aktive spilletilladelser i Støttekomitéen af 2019 til fordel for Kræftens Bekæmpelse: 

Der er den 5. januar 2024 givet tilladelse til afholdelse af almennyttigt lotteri til fordel for Kræftens Bekæmpelse. I henhold til tilladelsen kan lotteriet afholdes i perioden 15. april 2024 til 26. september 2024. Journal nr. 23-345633.

Nederst på siden er de seneste regnskaber for afholdte lotterier i Støttekomitéen af 2019 til fordel for Kræftens Bekæmpelse. 

Vilkår for tilladelsen 

Det er et krav, at det almennyttige lotteri bliver afholdt i overensstemmelse med:

  • reglerne i lov om spil § 10 og bekendtgørelse om almennyttige lotterier (lovbekendtgørelse nr. 1303 af 4. september 2020 om spil)
  • de oplysninger, som er givet i forbindelse med ansøgningen,
  • at et revideret lotteriregnskab samt en kopi af den anvendte lodseddel, vejledning, opslag eller lignende indsendes senest 6 måneder efter lotterisalgets afslutning 

Nederst på siden findes de seneste regnskaber for afholdte lotterier i Støttekomitéen af 2019 til fordel for Kræftens Bekæmpelse.

Se seneste regnskaber

Vilkår om minimumsalder, beløbsgrænser og ludomani


1. Deltagelse

Deltagelse i SMS gættekonkurrencerne under Støttekomitéen af 2019 til fordel for Kræftens Bekæmpelses onlinekasino tilladelse er kun tilladt, hvis man er minimum 18 år.

2. Rammeaftale
I Rammeaftalen for Mobile Indholds- og Betalingstjenester er beløbsgrænserne for deltagelse i SMS gættekonkurrencer og spil mv. præciseret i henhold til spilleloven.
Læs mere på www.rammeaftalen.dk 

3. Selvtest
Center for Ludomani har udviklet en selvtest med en række spørgsmål, så du i løbet af få minutter kan klarlægge, om du har et problematisk forhold til spil.
Test dig selv på www.ludomani.dk/spiller/test-dig-selv

4. Center for Ludomani

Center for Ludomani er Nordens største center for behandling, forebyggelse og forskning i ludomani. Her tilbyder man professionel og gratis behandling til mennesker, der har problemer med spil, og til deres nærmeste pårørende.
Se mere på www.ludomani.dk

5. Behandlingscentre for Ludomani:

Center for Ludomani i København
Fiolstræde 17B, st. tv
1171 København K

Center for Ludomani i Odense
Østergade 42
5000 Odense C

Center for Ludomani i Århus
Gammel Munkegade 6D
8000 Århus C

Fælles telefonnummer til Ludomani centrene: 70 11 18 10

6. Ansvarligt spil
Spil udbudt af Støttekomitéen af 2019 til fordel for Kræftens Bekæmpelse følger den danske lovgivning, og afvikles med socialt ansvar for øje. Vi er bevidst om, at markedsføring af spil

- Ikke må være rettet specifikt mod personer under 18 år eller udsatte personer (ludomaner)
- Ikke må antyde, at spil kan bidrage til personlig succes
- Ikke må antyde, at spil kan løse finansielle problemer eller give social accept.

Derudover følger vi de generelle regler for god markedsføringsskik i henhold til markedsføringsloven.

PRIVATLIVSPOLITIK

BAGGRUND

Støttekomitéen af 2019 til fordel for Kræftens Bekæmpelse har til formål at støtte op om Kræftens Bekæmpelses arbejde.

Støttekomitéen af 2019 til fordel for Kræftens Bekæmpelse (herefter ”Støttekomitéen”) og Kræftens Bekæmpelse (tilsammen ”vi”, ”vores”, ”os”), er i henhold til databeskyttelseslovgivningen forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv.

Støttekomitéen og Kræftens Bekæmpelse er fælles dataansvarlige, idet vi har et fælles formål med behandlingen af dine personoplysninger, hvilket er at støtte og arbejde for kræftsagen i forhold til kampen mod kræft. Støttekomitéen støtter med midler til Kræftens Bekæmpelse. Hvordan, disse midler skal indsamles, fastlægges i fællesskab mellem Støttekomitéen og Kræftens Bekæmpelse.

Denne privatlivspolitik redegør for vores indsamling af oplysninger, der identificerer eller kan identificere fysiske personer (herefter benævnt ”Personoplysninger”), og som indsamles os til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Privatlivspolitikken er en hjælp til at forstå, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvilke former for indsamlinger vi foretager. Privatlivspolitikken indeholder også en række andre oplysninger, som vi skal give dig.

Personoplysninger behandles i henhold til de til enhver tid gældende regler, og vi er opmærksomme på behovet for beskyttelse og forsvarlig behandling af alle Personoplysninger, vi modtager.

OPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER, FORMÅL, GRUNDLAG, VIDEREGIVELSE OG SLETTEREGLER

Vi indsamler Personoplysninger om dig i forskellige situationer. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger, når du deltager i SMS-lotterier udbudt af Støttekomitéen, hvor midlerne går til Kræftens Bekæmpelses arbejde.

LOTTERIDELTAGERE

Vi indsamler følgende kategorier af Personoplysninger om dig, hvis du har ydet bidrag til Støttekomitéen ved at deltage i et af SMS-lotterierne:

  • Mobiltelefonnummer
  • Fastnet telefonnummer

Dette gør vi med henblik på at kunne håndtere din deltagelse i vores SMS-lotterier og for at kunne kontakte dig igen med henblik på at kunne indsamle midler til kræftsagen.

Hvis du vinder i et af vores SMS-lotterier, behandles følgende øvrige oplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse

Disse oplysninger er nødvendige med henblik på at kunne distribuere din gevinst.

BETALINGER

Hvis du deltager i et SMS-lotteri, trækkes beløbet via din telefonregning. For at kunne foretage en betaling via SMS, skal du hos dit teleselskab have tilladt indholdstakserede SMS´er. Dette betyder, at der automatisk trækkes et bestemt beløb på din mobilregning, som går til Støttekomitéen og dermed til Kræftens Bekæmpelses arbejde i kampen mod kræft.

RETSGRUNDLAG

Vores grundlag for denne indsamling er dels vores aftale med dig om, at du deltager i SMS-lotterier iværksat af Støttekomitéen til fordel for Kræftens Bekæmpelse (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), hvorfor vi har brug for at kunne behandle dine data i tilfælde af, at du bliver en heldig vinder i et lotteri, og dels vores legitime interesse i at indsamle disse oplysninger (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Vi er rigtig glade for din deltagelse i SMS-lotterierne og dermed din støtte til Kræftens Bekæmpelses arbejde. Af den grund vil vi gerne kontakte dig i forhold til kommende kampagner, lotterier og konkurrencer for at høre, om du har lyst til at deltage. Af den grund gemmer vi dit mobiltelefonnummer og benytter det udelukkende til at kontakte dig vedrørende Kræftens Bekæmpelses almennyttige velgørende initiativer.

Hvis du vinder i et lotteri, vil dine data blive videregivet til vores gevinstsamarbejdspartner med henblik at aftale, hvordan du modtager din gevinst. Vores grundlag for at videregive dine data er vores aftale med dig om, at du deltager i vores SMS-lotterier (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

HVORDAN VI OPBEVARER DE OPLYSNINGER, VI INDSAMLER

Dine Personoplysninger indsamles og opbevares, og vi passer rigtig godt på dem. Vi kontrollerer vores sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at undgå, at dine Personoplysninger hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med lovgivningen.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, som er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af de formål, vi har med behandlingen.

Vi bruger databehandlere til at hjælpe os med at behandle oplysningerne under vores instruks. Databehandlerne forestår den tekniske behandling af oplysningerne.

Vi påser, at databehandlerne har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personoplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i EU’s databeskyttelsesforordning.

HVOR LÆNGE VI OPBEVARER DINE OPLYSNINGER

Når vi opbevarer dit mobilnummer eller fastnettelefonnummer, gør vi det af hensyn til to forskellige formål.

Det ene formål er at kunne leve op til reglerne for bl.a. bogføring. Denne opbevaringsperiode er fem år, og i henhold til dette lovpligtige formål behandles dine data alene til netop dette formål.

Det andet formål er vores legitime interesse i vedvarende at arbejde for og støtte kræftsagen. I forhold til at kunne kontakte dig igen, opbevarer vi derfor dine data i 2 år efter din seneste henvendelse.

DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver som udgangspunkt ikke data om dig, når du deltager i vores SMS-lotterier, med mindre du udtrækkes som vinder i et lotteri.

Hvis du er én af vores vindere, videregives kontakt data om dig til vores gevinstsamarbejdspartner med henblik på, at du kan få udleveret din gevinst.

Vi kan endvidere videregive dine Personoplysninger, når vi i god tro mener, at dette er nødvendigt for:

  • at overholde lovkrav, herunder hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personoplysninger med retshåndhævende myndigheder.
  • at beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed, eller andre.


Udover hvad der er anført ovenfor, kan vi dele dine Personoplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, for eksempel som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder.

DINE RETTIGHEDER

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelser mod den behandling, der sker på baggrund af vores legitime interesser.

Du har herudover til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke Personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig.

Du kan også til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få slettet eller begrænset behandlingen af dine Personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Ligesom du kan udøve din ret til dataportabilitet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor. Ved din henvendelse undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine Personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

DATAANSVARLIG

De fælles dataansvarlige for dine oplysninger er:

Støttekomitéen af 2019 til fordel for Kræftens Bekæmpelse
c/o Sekretariatet v/Kræftens Bekæmpelse
Tlf.: 35 25 75 00
Fax: 35 25 77 01
E-mail: persondata@cancer.dk
CVR: 40232338

Og

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Telefon: 35 25 75 00
E-mail: persondata@cancer.dk
Fax: 35 25 77 01
CVR: 55629013

ÆNDRINGER OG ÆNDRINGER OG OPDATERINGER

Vi forbeholder os ret til løbende at ændre denne Privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i Privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Du finder den her: www.stoettekomiteenaf2019.dk

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.